De inhoud van site.brandaen.net en al zijn subdomeinen zijn met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Zeeverkennersgroep Brandaen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Zeeverkennersgroep Brandaen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Zeeverkennersgroep Brandaen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Zeeverkennersgroep Brandaen hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Zeeverkennersgroep Brandaen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Zeeverkennersgroep Brandaen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Zeeverkennersgroep Brandaen niet geverifieerd.

Links
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeeverkennersgroep Brandaen is het niet toegestaan links naar sites van Zeeverkennersgroep Brandaen aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Zeeverkennersgroep Brandaen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Zeeverkennersgroep Brandaen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Zeeverkennersgroep Brandaen of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Zeeverkennersgroep Brandaen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Zeeverkennersgroep Brandaen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik
Het gebruik van Zeeverkennersgroep Brandaen merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Fotomateriaal en content
Content en foto’s zijn © Zeeverkennersgroep Brandaen en diverse fotograven. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de sitebeheerder